نوشته‌هایی با برچسب "سخت ولی آسان"

سخت بگیرم یا آسان؟ سخت بگیرم یا آسان؟

سخت بگیرم یا آسان؟. شیوه های فرزندپروری والدین در شکل گیری رفتار و تربیت نوجوان نقش بسزایی دارد و موجب پاسخدهی متفاوت در نوجوان می شود. نوجوان والدین سخت گیر یا مستبد غالبا دچار تعارض بوده و بی هدفند. نوجوان والدین سهل گیر یا آسان گیر از خویشتنداری کمتری برخوردارند و خودمحورند. محیط بین فردی نوجوان بویژه خانواده نقش مهمی در رشد و شخصیت نوجوان دارد. اگرچه محیط های دیگر مانند مدرسه و همسالان در دوره نوجوانی اهمیت دارد. اما کیفیت این رابطه می تواند تاثیر این محیط ها را کم رنگ یا پررنگ کند. بسیاری از طرز تفکر، منش و شخصیت نوجوان از رفتارها و

سخت بگیرم یا آسان؟ سخت بگیرم یا آسان؟

شیوه های فرزندپروری والدین در شکل گیری رفتار و تربیت نوجوان نقش بسزایی دارد و موجب پاسخدهی متفاوت در نوجوان می شود. نوجوان والدین سخت گیر یا مستبد غالبا دچار تعارض بوده و بی هدفند. نوجوان والدین سهل گیر یا آسان گیر از خویشتنداری کمتری برخوردارند و خودمحورند. محیط بین فردی نوجوان بویژه خانواده نقش مهمی در رشد و شخصیت نوجوان دارد. اگرچه محیط های دیگر مانند مدرسه و همسالان در دوره نوجوانی اهمیت دارد. اما کیفیت این رابطه می تواند تاثیر این محیط ها را کم رنگ یا پررنگ کند. بسیاری از طرز تفکر، منش و شخصیت نوجوان از رفتارها و شیوه هایی متاثر است ک

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه