نوشته‌هایی با برچسب "روزهای برزخی"

عصیان در روزهای برزخی عصیان در روزهای برزخی

عصیان در روزهای برزخی. احساس ناخوشایند درخصوص رشد اعضای مختلف بدن، تزلزل در اعتماد به نفس، احساس غریبگی با خود، ناراحتی‌های جسمانی، تحریک شدید و سریع در مقابل محرک‌های جنسی و حس استقلال‌طلبی موجب ناآرامی و سردرگمی نوجوان می‌شود. نوجوانی دوره انتقالی و نوعی برزخ بین کودکی و جوانی است. در این دوره رشد جسمانی کم و بیش کامل می‌شود و هیجانات عاطفی بشدت و حدت و دوام بیشتر رسیده و نوجوان به بلوغ جنسی می‌رسد و درست در همین دوره، اجتماع از نوجوان می‌خواهد که هم مستقل باشد، هم روابطش را با همسالان و بزرگسالان تغییر دهد و هم سازگاری جنسی و آمادگی کسب مه

عصیان در روزهای برزخی عصیان در روزهای برزخی

احساس ناخوشایند درخصوص رشد اعضای مختلف بدن، تزلزل در اعتماد به نفس، احساس غریبگی با خود، ناراحتی‌های جسمانی، تحریک شدید و سریع در مقابل محرک‌های جنسی و حس استقلال‌طلبی موجب ناآرامی و سردرگمی نوجوان می‌شود. نوجوانی دوره انتقالی و نوعی برزخ بین کودکی و جوانی است. در این دوره رشد جسمانی کم و بیش کامل می‌شود و هیجانات عاطفی بشدت و حدت و دوام بیشتر رسیده و نوجوان به بلوغ جنسی می‌رسد و درست در همین دوره، اجتماع از نوجوان می‌خواهد که هم مستقل باشد، هم روابطش را با همسالان و بزرگسالان تغییر دهد و هم سازگاری جنسی و آمادگی کسب مهارت‌های نوین داشته باشد.

روزهای برزخی من و تو روزهای برزخی من و تو

از پنجره به حیاط نگاه می کنی ، از سرویس پیاده می شود و در حیاط را باز می کند . زیپ کابشنش مثل روزهای قبل ،علی رغم تاکید هر روز صبح تو باز است و کلاهش را هم به سر نگذاشته . بدون عجله و آرام آرام قدم بر می دارد . چند وقتی است که رفتارش تغییر کرده و همین نگرانت می کند. هر چه فکر می کنی به یاد نمی آوری که چند ماه پیش یا پارسال همین موقع یا. ؟ به ذهنت فشار می آوردی که از چه زمانی رفتار فرزندت تغییر کرده ؟ اما تلاشت بیهوده است چون خوب می دانی این تغییر در یک شب اتفاق نیافتاده. فقط به خودت آمدی و دیدی که دیگر وقتی از در خانه وارد می شود خود را به آ

روزهای برزخی من و تو روزهای برزخی من و تو

از پنجره به حیاط نگاه می کنی ، از سرویس پیاده می شود و در حیاط را باز می کند . زیپ کابشنش مثل روزهای قبل ،علی رغم تاکید هر روز صبح تو باز است و کلاهش را هم به سر نگذاشته . بدون عجله و آرام آرام قدم بر می دارد . چند وقتی است که رفتارش تغییر کرده و همین نگرانت می کند. هر چه فکر می کنی به یاد نمی آوری که چند ماه پیش یا پارسال همین موقع یا. ؟ به ذهنت فشار می آوردی که از چه زمانی رفتار فرزندت تغییر کرده ؟ اما تلاشت بیهوده است چون خوب می دانی این تغییر در یک شب اتفاق نیافتاده. فقط به خودت آمدی و دیدی که دیگر وقتی از در خانه وارد می شود خود را به آ

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه