نوشته‌هایی با برچسب "بهترین خانواده"

 بهترین خانواده  بهترین خانواده

بهترین خانواده. حضرت محمد(ص) سرکودک را نوازش کرد و گفت: « از امروز من پدر تو هستم، همسرم مادر توست و دخترم خواهرت. ». روزی پیامبر(ص) از کوچه‌ای می‌گذشت، صدای غمگین کودکی را شنید. کودک، در سایه‌ی دیواری نشسته بود و آرام گریه می‌کرد. پیامبر، به طرف کودک رفت و کنارش نشست. دستی به سرش کشید و اشک‌هایش را پاک کرد. کودک پیامبر را که دید، بلندتر گریه کرد. او می‌دانست که پیامبر، کودکان را خیلی دوست دارد. حضرت محمد(ص) گفت: «پسرم چرا گریه میکنی؟». کودک هق‌هق کنان گفت:«چند وقت پیش پدرم شهید شده است. خواهرم هم از دنیا رفته است. مادرم هم چندی پیش بر

 بهترین خانواده  بهترین خانواده

بهترین خانواده. حضرت محمد(ص) سرکودک را نوازش کرد و گفت: « از امروز من پدر تو هستم، همسرم مادر توست و دخترم خواهرت. ». روزی پیامبر(ص) از کوچه‌ای می‌گذشت، صدای غمگین کودکی را شنید. کودک، در سایه‌ی دیواری نشسته بود و آرام گریه می‌کرد. پیامبر، به طرف کودک رفت و کنارش نشست. دستی به سرش کشید و اشک‌هایش را پاک کرد. کودک پیامبر را که دید، بلندتر گریه کرد. او می‌دانست که پیامبر، کودکان را خیلی دوست دارد. حضرت محمد(ص) گفت: «پسرم چرا گریه میکنی؟». کودک هق‌هق کنان گفت:«چند وقت پیش پدرم شهید شده است. خواهرم هم از دنیا رفته است. مادرم هم چندی پیش بر

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه