یک خواهش کوچک. میمون گفت: فردا شب می خواهم به کنسرت بروم. خرس گفت: سعی کنیم برویم، حتماً خوش می گذرد. و شیر هم گفت : دلم لک زده برای صدای ساز و آواز. اگر شما بروید من هم می آیم. میمون گفت : باید ببینیم چه کار می توانیم بکنیم. آن دفعه قبلی هم، فقط خبرش را شنیدیم و من نتوانستم بروم . خرس گفت: ببینیم ندارد، حتماً می رویم. و شیر هم گفت: حتماً می رویم . فقط کافی است به او بگوییم. میمون گفت: همین ، کار سختی است خیلی دل و جرات می دهد. خرس گفت: چی دل و جرات می خواهد ؟ این که می خواهیم به کنسرت ...

یک خواهش کوچک 

یک خواهش کوچک
یک خواهش کوچک میمون گفت: فردا شب می خواهم به کنسرت بروم.
یک خواهش کوچک خرس گفت: سعی کنیم برویم، حتماً خوش می گذرد. و شیر هم گفت : دلم لک زده برای صدای ساز و آواز. اگر شما بروید من هم می آیم.

یک خواهش کوچک میمون گفت : باید ببینیم چه کار می توانیم بکنیم. آن دفعه قبلی هم، فقط خبرش را شنیدیم و من نتوانستم بروم .

یک خواهش کوچک خرس گفت: ببینیم  ندارد، حتماً می رویم. و شیر هم گفت: حتماً می رویم . فقط کافی است به او بگوییم.

یک خواهش کوچک میمون گفت: همین ، کار سختی است خیلی دل و جرات می دهد.

یک خواهش کوچک خرس گفت: چی دل و جرات می خواهد ؟ این که می خواهیم به کنسرت برویم؟!

یک خواهش کوچک و شیر هم گفت: راست می گوید. واقعاً کاری داره؟

یک خواهش کوچک  میمون گفت: از کجا معلوم عصبانی نشود؟

یک خواهش کوچک خرس گفت: عصبانی نمی شود. حتی می توانیم قول بدهیم که جبران کنیم.

یک خواهش کوچک و شیر هم گفت: و من هم کمک تان می کنم.

یک خواهش کوچک میمون گفت: اگر نتوانستم بگویم چه؟

یک خواهش کوچک خرس گفت : هیچی . از دستمان می رود و تا کنسرت بعدی که ممکن است یک سال دیگر باشد، باید صبر کنیم.

یک خواهش کوچک و شیر گفت: آن وقت، میمون جان! لااقل تو یکی، شب ها پدر ما را در می آوری و با لب و دهانت صدای ساز در می آوری و کمانچه می زنی .

 یک خواهش کوچک میمون گفت: پس دل به دریا می زنیم و به او می گوییم.

یک خواهش کوچک  خرس گفت : آفرین 

یک خواهش کوچک و شیر هم گفت همین درسته! بهترین کار، همین کاری است که می خواهیم انجام بدهیم !

یک خواهش کوچک  میمون گفت: بچه ها، هوای مرا داشته باشید، می خواهم بروم داخل.

یک خواهش کوچک خرس گفت: بیا برو خیالی نیست . ناسلامتی تو از ما دو تا هم بزرگتر هستی . هم عاقل تر!

 یک خواهش کوچک و شیر هم گفت : واقعاً خیالی نیست . تازه، آرام و سرحال هم به نظر می رسد.

یک خواهش کوچک میمون گفت: راستی؛ خودم را چه طوری نشان بدهم ، خوب است؟!

یک خواهش کوچک خرس گفت: قرار نیست خودت را نشان بدهی .

یک خواهش کوچک  و شیرهم گفت : قرار است حرف بزنی، زود باش ، دیر شد قربانت بروم! 

یک خواهش کوچک میمون گفت: به او می گویم من سه ماه است اینجا، هر شب برایت کار می کنم.

یک خواهش کوچک خرس گفت : به او بگو، همراه با خرس و شیر قرار نشد فقط خودت را مطرح کنی .

یک خواهش کوچک و شیر هم گفت : راست می گوید. بگو با جان کندن، بگو با عرق ریختن

یک خواهش کوچک میمون گفت: بعدش می گویم بعد از سه ماه فقط یک شب، سه ساعت می خواهیم نیاییم.

یک خواهش کوچک خرس گفت سه ماه کار و فقط سه ساعت نیامدن.

یک خواهش کوچک  و شیر هم گفت : بگو فقط سه ساعت .

یک خواهش کوچک میمون گفت: بعد می گویم. این سه ساعت را هم فقط برای دلم می خواهم ، فقط برای دلم.

یک خواهش کوچک خرس گفت : بله بگو خرس و شیر هم دل دارند و شیر هم گفت: یک دل شکسته غریب! تازه، مگر قرار نشد فقط برای خودت سینه چاک نکنی، ما هم هستیم .

 یک خواهش کوچک میمون گفت : دیگر خودتان را لوس نکنید. منی می ترسم، شما هم مبی خودی شلوغش می کنید اصلاً چطور است سه تایی با هم برویم؟!

یک خواهش کوچک خرس گفت : می ترسم ، ولی موافقم. و شیر هم گفت: من هم همین طول. ولی ترسم را بیشتر از موافقتم حس می کنم!

یک خواهش کوچک  میمون و خرس و شیر، سه نفری وارد شدند و یک راست نزد مدیر پیش رفتند .

 مدیر، وقتی هر سه آن ها را یک جا دید ، با تعجب و عصبانت گفت: برای چه ، کار و زندگی و بیرون و همه چیز را رها کرده اید و اینجا آمده اید؟!

 میمون و خرس و شیر ناخودآگاه هر سه با هم، کله هایشان را کندند و مقابل مدیر ایستاندن .

مدیر تا «یاشار » و «مهران» و «روشن» را دید با تعجب و خنده گفت: شماها چه می گویید؟ چرا هر سه با هم ؟ چه شده ؟  یاشار گفت: اگر اجازه بدهید ما فردا نیاییم. مهران گفت: می خواهیم برویم تماشاین این کنسرتی که فردا شب بساطش جمع می شود.

 و روشن هم گفت: آخر ما هم دل داریم یاشار گفت: در این سه ماه، مشتری های زیادی را به رستوران شما کشاندیم.

مهران گفت: سرمان داخل این سرپوش ها پخت. و روشن هم گفت و تنمان هم، داخل این تن پوش ها.

یاشار گفت: از بابت حق و حقوق و غداهایی هم که هر شب به دادید ، ممنونیم.

مهران گفت: فکر می کنیم به اندازه کافی برای درس خواندن طی سال و نیز برای پدر و مادرمان پول و پله جمع کرده ایم.

و روشن هم گفت: البته اگر میمون و خرس و شیر خوبی هم برایتان بوده ایم، از مهر به بعد می توانیم باز هم دلقک بازی در بیاوریم و برایتان مشتری جمع کنیم.

یاشار گفت: فردا شب می خواهیم برویم کنسرت عاشیق ها.

مهران گفت : به یاد بابا و ننه و  ولایتمان باشیم و دل هایمان را جلا بدهیم.

 و روشن هم گفت : و ساز و نوا گوش کنیم و اشک هایمان ، تمامی صورتمان را پر کند.

 مدیر رستوران بزرگ شهر، با اکراه و شرط و شروط ، فردا شب را به هر سه آن ها مرخصی داد. یاشار  و مهران و روشن ، دوباره کله های میمونی و خرسی و شیری خود راسرشان کردند و سرجایشان برگشتند. 

 یک خواهش کوچک - تصویر 35

 koodak@tebyan.com

تهیه:سید علیرضا نوابی

تنظیم: فهیمه امرالله 

 شبکه کودک و نوجوان تبیان

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه