گیاهان در قرآن

گیاهان در قرآن


چند روزی گذشت، باران تندی بارید. کبوتر کوچولو چند روزی در لانه ماند. هوا که خوب و آفتابی شد، با پدر و مادرش از لانه بیرون آمدند. کبوتر کوچولو دوباره به همان جایی که دانه‌اش را گم کرده بود، ناگهان چشمش به جوانه‌ی سبز شده ای افتاد. باتعجب گفت:«نگاه کنید! چه جوانه‌ی قشنگی!»


 

دانه‌ی گمشده

کبوترکوچولو یک دانه‌ی گندم پیدا کرد. او خیلی گرسنه بود و دلش می‌خواست زودتر آن‌را بخورد. به‌طرف پدر و مادرش رفت و گفت: «من یک دانه پیدا کردم!» کبوترکوچولو تا این حرف را زد، دانه از نوکش افتاد. هرچه گشت دانه را پیدا نکرد. دانه میان خاک‌ها، افتاده و گم شده بود.

کبوتر کوچولو خیلی ناراحت شد. بغض کرد وگفت:«دانه‌ی من کو؟» کبوترِ مادر و کبوترِ پدر، گفتند: «ناراحت نباش! الان دانه‌ات را پیدا می‌کنیم.» اما آن‌ها هم هرچه گشتند، دانه را پیدا نکردند. کبوتر مادر که خسته شده بود، گفت:«جوجه‌ی عزیزم، باز هم بگرد. شاید دانه‌ی بهتری پیدا کردی.» اما کبوتر کوچولو گفت: «نه من دانه‌ی خودم را می خواهم.»

چند روزی گذشت، باران تندی بارید. کبوتر کوچولو چند روزی در لانه ماند. هوا که خوب و آفتابی شد، با پدر و مادرش از لانه بیرون آمدند. کبوتر کوچولو دوباره به همان جایی که دانه‌اش را گم کرده بود، ناگهان چشمش به جوانه‌ی سبز شده ای افتاد. باتعجب گفت:«نگاه کنید! چه جوانه‌ی قشنگی!»

پدرش گفت: «ممکن است این جوانه، همان دانه‌ای باشد که تو گم کردی.» کبوترکوچولو گفت:«چه جوری؟»

پدر گفت:«دانه‌ای که گم کرده بودی، زیر خاک رفته و دراین چند روزی که باران آمده، به دانه‌ات آب کافی رسیده، و آن را سبز کرده است.»

کبوترکوچولو که خیلی تعجب کرده بود، پرسید: «مگر دانه‌ها هم آب می‌خورند؟»

پدر جواب داد:«بله عزیزم! خدای مهربان، دانه ها را طوری آفرید که وقتی آفتاب به آن ها بتابد و آب کافی بهشون برسد، رشد می‌کنند و بزرگ می‌شوند، گیاهان هم مثل ما به آب احتیاج دارند!»

مادرش گفت: «حالا این جوانه‌ی گندم مال توئه، تو یک دانه گندم را گم کردی و خدای مهربان کاری کرد که تو صاحب یک خوشه‌ی گندم بشی، یک خوشه پر از دانه‌های گندم!»

کبوتر کوچولو خوشحال شد و به هوا پرید، بال‌هایش را بهم زد و سرش را به‌سوی آسمان بلند کرد و گفت:

«خدایا شکر»

گیاهان در قرآن

 

مقصود نعیمی ذاکر
نشر لک لک

 


منبع: آموزش مفاهیم دینی به خردسالان راهنمای آموزش قصه

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه