نیکی کردن

 نیکی کردن


بچه های کوچکشان حضرت امام حسن(ع) و حضرت امام حسین(ع) از کار پدر بسیار خوشحال شدند، زیرا با این که آن شب، گرسنه ماندند، اما دیدند که آن فقیر سیر شده است.


 افطار شیرین

افطار شیرین

در خانه ی حضرت علی (ع)، سفره ی افطار را پهن کرده بودند، روی سفره یک ظرف آب و پنج قرص نان گذاشته بودند. درهمین موقع مرد فقیری به درخانه آمد و صدا زد: به من کمک کنید، من گرسنه هستم! حضرت علی(ع) از جا برخاستند و چند قرص نان را برداشتند و به مرد فقیر دادند. حضرت فاطمه(س) و بچه های کوچکشان حضرت امام حسن(ع) و حضرت امام حسین(ع) از کار پدر بسیار خوشحال شدند، زیرا با این که آن شب، گرسنه ماندند، اما دیدند که آن فقیر سیر شده است.

 

مقصود نعیمی ذاکر
نشر لک لک


منبع: آموزش مفاهیم دینی به خردسالان، کتاب راهنمای آموزش قصه

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه