هیچ کس جز خدای بزرگ از آینده و غیب خبر ندارد

تنها خداست که همه چیز را می داند

تنها خداست که همه چیز را می داند


بعد به دستور ایشان همان موقع سپاه اسلام به میدان جنگ رفت و برخلاف نظر مرد جادوگر، بر دشمن پیروز شد و همه متوجه شدند که تنها خداست که از آینده خبر دارد و همه چیز را می داند.


دردوران قدیم، افرادی در کنار بزرگان بودند که به مردم می‌گفتند می توانند از روی گردش ماه و ستاره‌ها، آینده را پیش گویی کنند، بعضی از مردم آن زمان هم که دانش زیادی نداشتند، حرف های آنها را باور می کردند.

روزی حضرت علی(ع) با افراد لشکرش می خواستند به جنگ دشمنان دین که به آن ها کافر می گویند برود. همه آماده بودند. دل هایشان پر از شور و هیجان بود. همین که امیرالمونین(ع) می خواستند حرکتشان را به سوی محل جنگ آغاز کنند، یکی از یاران ایشان به همراه مردی جلو آمد و گفت: « ای امیر، این مرد می گوید جادوگر است و ستاره ها را می شناسد، می خواهد مطلبی را به شما بگوید.»

 

هیچ کس جز خدای بزرگ از آینده و غیب خبر ندارد

 

سپاهیان کنجکاو شدند، همه دور آن ها جمع شدند. حضرت علی(ع) به آن مرد گفتند:« سلام بر تو، بگو، چه می خواهی؟»

مرد گفت:« سلام بر تو ای امیر بزرگ، می خواستم بگویم، صلاح تو و سپاه توست که در این ساعت از روز حرکت نکنید، اوضاع ستاره ها به من می گوید که هر کس در این ساعت از شهر خارج شود، زیان می بیند.»

حضرت علی(ع) پاسخ دادند: هیچ کس جز خدای بزرگ از آینده و غیب خبر ندارد.»

بعد رو به سپاهیان خود فرمودند:« مبادا این چیزها را باور کنید. این کارها مثل سحر و جادو و پیش گویی آینده، درست نیستند و کار و باور کافران است.»

بعد به دستور ایشان همان موقع سپاه اسلام به میدان جنگ رفت و برخلاف نظر مرد جادوگر، بر دشمن پیروز شد و همه متوجه شدند که تنها خداست که از آینده خبر دارد و همه چیز را می داند.

 

 

مقصود نعیمی ذاکر

آموزش مفاهیم دینی به خردسالان، نشر لک لک


منبع: آموزش مفاهیم دینی به خردسالان، راهنمای آموزش قصه، نشر لک لک

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه