آثار و برکات دنیوی و اخروی دختران

در دینی که به فرزند، به مثابه گلی از گل های بهشت و رائحة بهشتی می نگرد، فرزند بسیار مورد تکریم است. اما فرزند دختر به علت لطافت جسمی و روحی خاصی که خداوند در او قرار داده است،‌ از نگاه اسلامی دارای تربیت ویژه و حقوق ویژه ای می باشد که در این وجیزه سعی بر مطرح کردن عده ای از آن نگاه ویژه اسلام به موضوع فرزندان دختر شده است. پیامبر اکرم(ص) فرمود: دختران مایه برکت هستند. (1)
پیامبر اکرم(ص) فرمود: شخصی که دارای یک فرزند دختر باشد خدای متعال کمک کار و معین او بوده و برکت و مغفرتش را شامل حال او خواهد ساخت. (2)
پیامبر اکرم(ص) فرمود: در هر روز دوازده برکت و رحمت الهی بر خانه ای که در آن دختران زندگی می کنند نازل می گردد و آن منزل مورد زیارت و دیدار ملائکه قرار می گیرد و آن ملائکه برای پدر آن دختران -در هر روز و شب-ثواب عبادت یک سال را در نامه عمل او می نویسد. (3)

باقیات صالحات

پیامبر اکرم(ص) درباره دختران فرمود: آنها باقیات و صالحات بشمار می آیند. (4)

بشارت

پیامبر اکرم(ص) درباره دختران فرمود: آنها مایه بشارت هستند. (5)

برتر بودن از هزار حج و هزار جهاد و هزار قربانی و هزار ضیافت

پیامبر اکرم(ص) فرمود: شخصی که دارای یک فرزند دختر باشد،این دختر برای او بهتر است از هزار حج و بهتر است از هزار جهاد در راه خدا، و بهتر است از قربانی هزار شتر، و بهتر است از هزار مهمانی دادن. (6)

برداشته شدن مسئولیت جهاد و تکالیف سخت از دوش پدری که دارای سه دختر می باشد.

پیامبر اکرم(ص) فرمود: شخصی که دارای سه دختر باشد، مسؤولیت جهاد و تکالیف سنگین و شاق از دوش او برداشته می شود. (7)

بهترین فرزندان

پیامبر اکرم(ص) فرمود: بهترین فرزندان شما دختران هستند. (8)

پرستاری

پیامبر اکرم(ص) فرمود: دختران، فرزندان خوب و نیکویی هستند، زیرا آنها مایه خوشی و انس هستند و از شما پرستاری می کنند. (9)

دیدار ملائکه - نزول ملائکه

پیامبر اکرم(ص) فرمود: در هر روز دوازه برکت و رحمت الهی بر خانه ای که در آن دختران زندگی می کنند نازل می گردد و آن منزل مورد زیارت و دیدار ملائکه قرار می گیرد. و آن ملائکه برای پدر آن دختران -در هر روز و شب-ثواب عبادت یک سال را در نامه اعمال او می نویسند.
امام صادق(ع) فرمود: هنگامی که شخصی دارای فرزند دختر می گردد خدای عز و جل فرشته ای را به سوی آن دختر نازل می فرماید و آن فرشته بال خود را بر سر و سینه آن دختر می کشد و می گوید: این مخلوق ظریف و نازک است و شخصی که برای او انفاق کند خدای متعال -تا روز قیامت-کمک حال او خواهد بود. (10)

رأفت الهی

پیامبر اکرم(ص) فرمود: بدرستیکه رأفت و مهربانی خدای عز و جل نسبت به دختران بیشتر از پسران می باشد. (11)

رحمت الهی

پیامبر اکرم(ص) فرمود: مردی که دارای فرزند دختر می باشد مورد رحمت الهی قرار دارد. (12)
پیامبر اکرم(ص) فرمود: در هر روز دوازده برکت و رحمت الهی بر خانه ای در آن دختران زندگی می کنند نازل می گردد. و آن منزل مورد زیارت و دیدار ملائکه قرار می گیرد و آن ملائکه برای پدر آن دختران -در هر روز و شب-ثواب عبادت یک سال را در نامه عمل او می نویسند. (13)

کمک الهی

پیامبر اکرم(ص) فرمود: شخصی که دارای یک فرزند دختر باشد خدای متعال کمک کار و معین او بوده و برکت و مغفترش را شامل او خواهد ساخت. (14)

گل خوشبو

هنگامی که تولد حضرت فاطمه زهرا(ع) را به پیامبر پیامبر اکرم(ص) بشارت دادند پیامبراکرم(ص) در چهره اصحاب خود نشانه کراهت را مشاهده کردند. در این هنگام پیامبر(ص) رو به آنها کرده و آنها را مورد سرزنش قرار داده و فرمود: چرا از این امر کراهت دارید؟!
او گلی است که من بوی آن را استشمام می کنم و رزق و روزی او نیز بر خدای عز و جل می باشد. (15)
پیامبراکرم(ص) در وصف دختران فرمود: آنها گل خوشبو هستند. (16)
پیامبراکرم(ص) به مردی که صاحب فرزند دختری شد فرمود: او گلی است که تو بوی آن را استشمام می کنی. (17)

معافیت از عوارض و مالیات

پیامبراکرم(ص) به این مضمون فرمود: شخصی که دارای سه دختر -یا سه خواهر-باشد تکلیف جهاد از دوش او برداشته می گردد و او از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. (18)

مونس بودن

پیامبر اکرم(ص) در وصف دختران فرمود: آنها مایه انس می باشند. (19)

نوحه گری بر پدر

امام صادق(ع) فرمود: حضرت ابراهیم خلیل الرحمن(ع) از خدای عز و جل درخواست نمود تا به او دختری کرامت فرماید. تا آن دختر بعد از مرگ او برایش گریه کند. (20)

مسؤولیت افراد جامعه و دولتمردان در قبال خانواده های دختردار

پیامبراکرم(ص) فرمود: ای مردم شخصی را که دارای سه دختر است یاری و کمک کنید. و به او قرض بدهید و او را مورد لطف و مرحمت خود را قرار دهید. (21)
پیامبراکرم(ص) در مورد شخصی که دارای چهار دختر می باشد فرمود:
-ای مردم -او را یاری نمایید.
-ای مردم -به او قرض دهید.
-ای مردم -به او رحم و مهربانی کنید. (22)

آثار و برکات و ثمرات اخروی دختر داشتن

آمرزش الهی

پیامبر اکرم(ص) فرمود: شخصی که دارای یک فرزند دختر باشد خدای متعال کمک کار و معین او بوده و مغفرتش را شامل او خواهد ساخت. (23)

اجر و ثواب

امام صادق(ع) فرمود: دختران به منزله حسنات می باشند و خدای متعال در برابر حسنات اجر و ثواب عنایت می فرماید. (24)

امان از آتش جهنم

پیامبر اکرم(ص) فرمود: شخصی که دارای فرزندان دختر می باشد و به آنها نیکی نماید. از گزند آتش جهنم در امان خواهد بود. (25)
پیامبراکرم(ص) فرمود: شخصی که یک فرزند دختر داشته باشد و آن دختر را به نیکی تربیت نموده و به نیکی آموزش دهد و از نعمتهایی که خداوند به او کرامت فرموده بر آن دختر ارزانی دارد. این کار موجب دوری او از آتش شده و به منزله سپری از عذاب جهنم است. (26)
پیامبراکرم(ص) فرمود: دختر نیکو فرزندی است هر شخصی که دارای یک فرزند دختر باشد، آن دختر باعث می گردد تا او از آتش جهنم در امان باشد. (27)
امام صادق(ع) فرمود: شخصی که نیازهای معیشتی دو دختر -یا دو خواهر یا دو عمه و یا دو خاله-را تأمین نماید. این کار باعث دوری او از آتش جهنم می گردد. (28)
پیامبراکرم(ص) فرمود: شخصی که دارای دو فرزند دختر می باشد، آن دو دختر باعث دوری او از آتش جهنم می گردند. (29)
پیامبراکرم(ص) فرمود: شخصی که دارای سه فرزند دختر باشد و بر مشکلات و سختیهای آنها صبر نماید، آن دختران باعث می گردند تا او از آتش جهنم در امان باشد. (30)

بهشتی شدن

پیامبراکرم(ص) فرمود: شخصی که دارای فرزند دختر می باشد و به آن دختر آزار نرسانده و او را مورد توهین قرار نداده و فرزند پسرش را بر او ترجیح ندهد، خدای متعال چنین شخصی را وارد بهشت می نماید. (31)
پیامبر اکرم(ص) فرمود: شخصی که دارای دو فرزند دختر می باشد، بواسطه آن دو دختر وارد بهشت می گردد. (32)
پیامبراکرم(ص) فرمود: شخصی که نیازهای معیشتی سه دختر -یا سه خواهر-را تأمین نماید. بهشت بر او واجب می گردد.
مردم از حضرت(ص) سؤال کردند: اگر دو نفر باشند هم همین ثواب را خواهد داشت؟
حضرت(ص) فرمود: اگر دو نفر هم باشند همینطور است.
مردم بار دیگر از حضرت(ص) سؤال کردند: ‌اگر یک نفر هم باشد چطور؟
حضرت(ص) فرمودند: حتی اگر یک نفر هم باشد. (33)
پیامبراکرم(ص) فرمود: شخصی که نیازهای معیشتی دختر مسلمانی را تأمین نماید. بهشت ارزانی او می گردد. (34)
پیامبراکرم(ص) فرمود: شخصی که نیازهای معیشتی سه دختر را تأمین کند خدای متعال سه باغ از باغهای بهشتی را به او کرامت خواهد نمود که هر باغ آن. از دنیا و مافیها وسیعتر است. (35)

همنشینی با پیامبر اکرم(ص) در بهشت

پیامبراکرم(ص) فرمود: شخصی که نیازهای معیشتی دو دختر یا سه دختر را تأمین کند همراه من در بهشت خواهد بود. (36)
پیامبراکرم(ص) فرمود: شخصی که دارای دو دختر یا دو خواهر باشد و به آنها نیکی کند. نزدیک بودن جای او -در بهشت-با جایگاه من. مانند نزدیکی دو انگشت سبابه و وسط خواهد بود. (37)
پیامبراکرم(ص) فرمود: شخصی که نیازهای معیشتی یک یا دو دختر را تأمین نماید. جایگاه او -در روز قیامت-در کنار من خواهد بود. (38)
پیامبراکرم(ص) فرمود: شخصی که نیازهای معیشتی دو دختر را تأمین نماید همراه من وارد بهشت خواهد شد. (39)
پیامبراکرم(ص) در حالی که انگشت سبابه و وسط را نشان مردم می داد فرمود: شخصی که سه دختر -یا سه خواهر-را اداره نماید و نیازهای آنان را تأمین کند. همجواری او با من در -در بهشت-مانند همجواری این دو انگشت خواهد بود.
آنگاه حضرت (ص) دو انگشت سبابه و وسط خود را نشان مردم دادند.
مردم به پیامبر(ص) گفتند: اگر آنها دو نفر باشند چطور؟
پیامبراکرم(ص) فرمود: اگرچه دو نفر باشند.
به پیامبر(ص) گفته شد: اگر یک نفر باشد چطور؟
پیامبراکرم(ص) فرمود: اگرچه یک نفر باشد. (40)

پی نوشت ها :

1-قال رسول الله(ص) : البنات مبارکات (مستدرک الوسائل ج 15 ص 115) .
2-قال رسول الله(ص) : من کانت له ابنة، فـ الله فی عونه و نصرته و برکته و مغفرته (مستدرک الوسائل ج 15 ص 115) .
3-قال رسول الله(ص) : ‌ما من بیت فیه البنات إلا نزلت کل یوم علیه اثنتا عشرة برکة و رحمة من السماء. و لا تنقطع زیارة الملائکة من ذلک البیت.
یکتبون لأبیهم -کل یوم و لیلة-عبادة سنة (جامع الأخبار ص 285 الفصل 62 تحقیق و نشر مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث(ع) تحت إشراف سماحة العلامة حجة الإسلام و المسلمین الحاج السید جواد الحسینی الشهرستانی -دامت برکاته-) .
4-قال رسول الله(ص) : البنات مبارکات. . . و هن الباقیات الصالحات (مستدرک الوسائل ج 15 ص 115) .
5-قال رسول الله(ص) : البنات مبارکات، محببات. . . مبشرات (المستدرک ج 15 ص 115) .
6-قال رسول الله(ص) : من کانت له ابنة واحدة کانت له خیراً من ألف حجة.
و ألف غزوة،‌ و ألف بدنة،‌ و ألف ضیافة (مستدرک الوسائل ج 15 ص 115) .
7-قال رسول الله(ص) : من کان له ثلاث بنات وضع عنه الجهاد.
و کل مکروه. . (ثواب الأعمال ص 240) .
(راجع: الکافی ج 6 ص6 و من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 310 و مکارم الاخلاق ج 1 ص 473 و عووالی اللائی ج 3 ص 294) .
8-قال رسول الله(ص) : خیر أولادکم البنات (مکارم الاخلاق ج 1 ص 473) .
9-قال (ص) : نعم الوالد البنات ملطفات مؤنسات ممرضات مبدیات (المستدرک ج 15 ص 115) .
10-قال الامام صادق(ع) : إذا أصاب الرجل ابنة بعث الله عز و جل إلیها ملکاً. فأمر جناحه علی رأسها و صدرها. و قال: ضعیفة. خلقت من ضعف.
المنفق علیها معان (إلی یوم القیامة) _(ثواب الاعمال ص 240 و من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 311) . _ما بین القوسین لم یذکر فی من لا یحضره الفقیه.
11-قال رسول الله(ص) : إن الله تبارک و تعالی علی الاناث أرأف منه علی الذکور. . . (الکافی ج 6 ص 6) .
12-قال رسول الله(ص) : ‌رحم الله أبا البنات (مستدرک الوسائل ج 15 ص 115.
13-برای اطلاع از متن این حدیث شریف به صفحه 21 مراجعه فرمائید.
14-قال رسول الله(ص) : من کانت له ابنة. فـ الله فی عونه و نصرته و برکته و مغفرته (مستدرک الوسائل ج 15 ص 115) .
15-عن البرقی رفعه قال: بشر النبی(ص) بفاطمه(ع) . فنظر فی وجوه أصحابه.
فـ‌رأی الکراهة فیهم.
فقال(ص) : ما لکم؟ ریحانة. اشمها. و رزقها علی الله عز و جل (ثواب الاعمال ص 239) .
(راجع: من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 310 و مکارم الاخلاق ج 1 ص 471) .
16-قال أمیرالمؤنین(ع) : کان رسول الله(ص) إذا بشر بجاریة قال: ریحانة.
و رزقها علی الله عز و جل (الجعفریات ص 313 والنوادر للسید فضل الله الراوندی -علیه الرحمة-ص 96) .
17-عن حمزة بن حمران عن أبی عبدالله(ع) قال: أتی رجل النبی(ص) و عنده رجل.
فأخبره بمولود له. فتغیر لون الرجل. فقال له النبی(ص) : ما لک؟
قال: خیر.
قال (ص) : قل.
قال: خرجت و المرأة تمخض. فاخبرت أنها ولدت جاریة.
فقال له النبی(ص) : الارض تقلها و السماء تظلها و الله یرزقها.
و هی الریحانة تشمها. . . (ثواب الاعمال ص 240) .
(راجع: ‌الکافی ج 6 ص 5 و من لایحضره الفقیه ج 3 ص 310 و مکارم الاخلاق ج 1 ص 472) .
18-قال رسول الله(ص) : نعم الولد. البنات المخدرات.
من کانت عنده واحدة جعلها الله له -ستراً من النار.
و من کانت عنده إثنان. أدخله الله بهما الجنة.
و _من کانت له ثلاث -أو مثلهن من الأخوات -و ضع عنه الجهاد و الصدقة (روضة الواعظین ج 3 ص 246 و مکارم الاخلاق ج 1 ص 472) .
-فی مکارم الاخلاق: ستراً له. _فی مکارم الاخلاق: و إن کن ثلاثاً أو مثلهن.
19-قال رسول الله(ص) : نعم الولد. البنات.
ملطفات مجهزات _مؤنسات. مبارکات. مفلیات (الکافی ج 6 ص 5) .
(راجع: النوادر للسید فضل الله الراوندی -علیه رحمة-ص 96) .
_فی النوادر: مجهدات.
قال رسول الله(ص) : لا تکرهوا البنات. فإنهن المؤنسات. الغالیات (میزان الحکمة ج 11 ص 4881 نقله عن کنز العمال) .
20-عن أبی عبدالله(ص) : إن [أبی]إبراهیم(ع) سأل ربه أن یرزقه ابنة تبکیه.
و تندبه بعد موته (الکافی ج 6 ص 5) .
قال الامام الصادق(ع) : إن إبراهیم خلیل الرحمان سأل ربه أن یرزقه ابنة تبکیه -بعد موته-(تهذیب الاحکام ج 1 ص 493-494 الباب 23) .
قال رسول الله(ص) : نعم الولد البنات.
ملطفات. مجهزات. مؤنسات. باکیات. مبارکات (مستدرک الوسائل ج 15 ص 115) .
21-قال رسول الله(ص) : من کانت له ثلاث بنات. فأعینوه.
و اقرضوه وارحموه (مستدرک الوسائل: ج 15 ص 115) .
22-قال رسول الله(ص) : . . . من کانت له اربع بنات. ف -یا عبادالله-أعینوه.
-یا عبادالله-أقرضوه -یا عبادالله -ارحموه (ثواب الأعمال ص 240) .
(راجع: من لایحضره الفقیه ج 3 ص 310 و الکافی ج 6 ص 6 و عوالی اللئالی ج 3 ص 294 و مکارم الاخلاق ج 1 ص 274) .
این حدیث شریف بازگو کننده این حقیقت است که افراد جامعه و دولتمردان در قبال خانواده هایی که دارای دختر می باشند وظایف و مسؤولیت هائی دارند که لازم است به این وظایف عمل نمایند.
23-قال رسول الله(ص) : من کانت له ابنة. فـ الله فی عونه و نصرته و برکته و مغفرته (مستدرک الوسائل ج 15 ص 115) .
24-قال الامام صادق(ع) : البنون نعیم. و البنات حسنات.
والله یسأل عن النعیم. و یثیب علی الحسنات (الکافی ج 6 ص 7) .
قال الامام صادق(ع) : ‌البنات حسنات و البنون نعمة.
فإنما یثاب علی الحسنات. و یسئل عن النعمة (الکافی ج 6 ص 6) .
قال الامام الصادق(ع) : البنات حسنات. و البنون نعمة.
والحسنات یثاب علیها. و النعمة یسئل عنها (من لا یحضره الفیقه ج 3 ص 310 و مکارم الأخلاق ج 1 ص 471 و ثواب الاعمال ص 239) .
قال الأمام صادق(ع) : البنات حسنات. و البنون نعم.
فالحسنات تثاب علیهن.
والنعمة تسأل عنها (تحف العقول ص 382) .
قال الامام الصادق(ع) : البنات حسنات. البنون نعم.
و الحسنات یثاب علیها. والنعم مسؤول عنها (کشف الغمة ج 3 ص 242 تحقیق و نشر المجمع العالمی لأهل البیت(ع) تحت إشراف سماحة العلامة حجة الاسلام والمسلمین الحاج الشیخ محمد حسن الأختری -دامت برکاته-) .
25-قال رسول الله(ص) : من ابتلی بشیء من هذه البنات. فأحسن إلیهن. کن له ستراً من النار (عوالی اللئالی ج 1 ص 254 و مستدرک الوسائل ج 15 ص 118) .
26-(قال رسول الله(ص) ) : من کانت له ابنة. فأدبها و أحسن أدبها. و علمها. فأحسن تعلیمها فأوسع علیها. من نعم الله التی أسبغ علیه. کانت له منعة و ستراً من النار (میزان الحکمة ج 11 ص 4881 نقله عن کنز العمال) .
27-قال رسول الله(ص) : نعم الولد. البنات المخدرات.
من کانت عنده واحدة. جعلها الله له _ستراً من النار. . . (روضة الواعظین ج 2 ص 246 و مکارم الا��لاق ج 1 ص 473) . _فی مکارم الاخلاق: ستراً له.
28-قال الامام صادق(ع) : من عال ابنتین -أو اختین أو عمیتین أو خالتین-حجبتاه من النار (من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 311 و الخصال ص 37) .
29-قال رسول الله(ص) : من ابتلی _بهذه البنات بإثنتین کن له براءة من النار (مستدرک الوسائل ج 15 ص 116) . _أی: صار مورداً للامتحان الالهی عز و جل.
30-قال رسول الله(ص) : من کن له ثلاث بنات فصبر علی الاوائهن و ضرائهن و سرائهن.
کن له حجاباً _یوم القیامة (الخصال ص 174) . _أی: ستراً من النار.
31-قال رسول الله(ص) : من کان له انثی. فلم یبدها_. و لم یهنها. و لم یؤثر ولده علیها.
أدخله الله الجنة (عوالی اللئالی ج 1 ص 181 و مستدرک الوسائل ج 15 ص 118) .
_هکذا فی المصدرین. و الظاهر: فمل یؤذها.
32-(قال رسول الله(ص) ) : نعم الولد. البنات المخدرات. . .
من کانت عنده اثنتنان. أدخله الله بهما الجنة. . . (روضة‌ الواعظین ج 2 ص 246 و مکارم الأخلاق ج 1 ص 472) .
قال رسول الله(ص) : البنات. محنة. و البنون نعمة.
و الله تعالی یعطی الجنة بالمحنة لا بالنعمة. . . (جامع الاخبار ص 284 الفصل 62) .
33-قال رسول الله(ص) : من عال ثلاث بنات -أو ثلاث أخوات-. و جبت له الجنة.
قیل: -یا رسول الله -و اثنتین؟
قال(ص) : واثنتین.
قیل: -یا رسول الله-و واحده؟
قال (ص) : و واحدة (الکافی ج 6 ص 6 و من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 311 و عوالی اللئالی ج 3 ص 294 و مکارم الاخلاق ج 1 ص 473 و عدة الداعی ص 90) .
34-قال رسول الله(ص) : من عال بنتاً -من المسلمین-فله الجنة (عوالی اللئالی ج 3 ص 294) .
35-قال رسول الله(ص) : من عال ثلاث بنات یعطی ثلاث روضات من ریاض الجنة.
کل روضة أوسع من الدنیا و ما فیها (مستدرک الوسائل ج 15 ص 115)
36-قال رسول الله(ص) : من عال ابنتین أو ثلاثاً کان معی فی الجنة (مستدرک الوسائل ج 15 ص 115) .
37-قال رسول الله(ص) : من کان له اختان أو بنتان. فأحسن إلیهما. کنت أنا و هو فی الجنة کـ هاتین.
و اشار (ص) بإصبعیه: السبابة و الوسطی (عوالی اللئالی ج 1 ص 253 و مستدرک الوسائل ج 15 ص 118) .
38-قال رسول الله(ص) : من عال واحدة أو اثنتین من البنات. جاء معی یوم القیامة کـ هاتین.
و ضم (ص) اصبعیه (مستدرک الوسائل ج 15 ص 116) .
39-قال رسول الله(ص) : أیما رجل عال جاریتین -حتی تدرکا-دخلت أنا و هو فی الجنة کـ هاتین.
و أشار(ص) بالسبابة و الوسطی (جامع الأخبار ص 285) .
40-قال رسول الله(ص) : ‌من عال ثالث بنات -أو ثلاث أخوات-کنت أنا و هو -فی الجنة-کـ هاتین.
و شبک (ص) بین اصبعیه -السبابة و الوسطی-.
فقیل: -یا رسول الله-و اثنتین؟
قال(ص) : و اثنتین.
فقیل: و واحدة؟
قال(ص) : و واحدة (عوالی اللئالی ج 3 ص 284) .

منبع: ناجی جزایری، سید هاشم، پدران و مادران رحمت شده و پدران و مادران نفرین شده، قم: ناجی جزایری، (1388).
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه